Album

Agnir Kache Prarthona by Asim Saha

Agnir Kache Prarthona by Asim Saha

 1. Somudro O Akash
 2. Rajokini
 3. Prottasha
 4. Prapti
 5. Icche Kore
 6. Andhokare Mrittur Utsob 1
 7. Akkhomota
 8. Agnir Kache Prarthona

Agnir Kache Prarthona by Asim Saha

Somudro O Akash // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 1. Somudro O Akash // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 2. Rajokini // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 3. Prottasha // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 4. Prapti // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 5. Icche Kore // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 6. Andhokare Mrittur Utsob 1 // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 7. Akkhomota // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 8. Agnir Kache Prarthona // Asim Saha - Agnir Kache Prarthona