Album

Shunnouddane by Shihab shorkar

Shunnouddane by Shihab shorkar

 1. Nartoki
 2. Roktomakha Adhar Khai
 3. Oi Jole Nakkhatro
 4. Jhul Baranday
 5. Poush Mela Theke
 6. Akti Din
 7. Kobir Jaoya
 8. Prithibir Shob Ghuri
 9. Bhoot Hoye Bheshe Eshe
 10. Shunnouddane
Nartoki // Shihab shorkar - Shunnouddane
 1. Nartoki // Shihab shorkar - Shunnouddane
 2. Roktomakha Adhar Khai // Shihab shorkar - Shunnouddane
 3. Oi Jole Nakkhatro // Shihab shorkar - Shunnouddane
 4. Jhul Baranday // Shihab shorkar - Shunnouddane
 5. Poush Mela Theke // Shihab shorkar - Shunnouddane
 6. Akti Din // Shihab shorkar - Shunnouddane
 7. Kobir Jaoya // Shihab shorkar - Shunnouddane
 8. Prithibir Shob Ghuri // Shihab shorkar - Shunnouddane
 9. Bhoot Hoye Bheshe Eshe // Shihab shorkar - Shunnouddane
 10. Shunnouddane // Shihab shorkar - Shunnouddane