Agnir Kache Prarthona by Asim Saha
 1. Somudro O Akash // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 2. Rajokini // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 3. Prottasha // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 4. Prapti // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 5. Icche Kore // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 6. Andhokare Mrittur Utsob 1 // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 7. Akkhomota // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 8. Agnir Kache Prarthona // Asim Saha - Agnir Kache Prarthona
Potobhumi by Bithi chottopaddhay
 1. Tritio bissher Golpo // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 2. Songrakkhon // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 3. Shoyal // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 4. Shopno Bishoyok // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 5. Shamonto Juger Premik // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 6. Ranur Chithi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 7. Purbopollir Ratribash // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 8. Pranadhikeshu // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 9. Potobhumi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 10. Okal Mrittu // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 11. Monostotto // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 12. Modern CPM // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 13. Madhuri Lotar Chithi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 14. Kamsutro Besshabidhi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 15. Kamsutra Biroho // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 16. Kamsutra Bhumika // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 17. Jhor // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 18. Ghum Ase amar Chokhe // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 19. Ekush Shotoker Kolkata // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 20. Ekti nadi moshari // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 21. Ek Ratri // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 22. Duhazar At Shaler Sheshe // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 23. Du Secend Rokto Chape // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 24. Chele Chorca // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 25. Bangali 2003 // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 26. Astro // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 27. Ami Jodi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 28. Americar chor // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 29. Alowkik // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 30. Ai Shohor // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 31. Abedon Nibedon // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
Shunnouddane by Shihab shorkar
 1. Nartoki // Shihab shorkar - Shunnouddane
 2. Roktomakha Adhar Khai // Shihab shorkar - Shunnouddane
 3. Oi Jole Nakkhatro // Shihab shorkar - Shunnouddane
 4. Jhul Baranday // Shihab shorkar - Shunnouddane
 5. Poush Mela Theke // Shihab shorkar - Shunnouddane
 6. Akti Din // Shihab shorkar - Shunnouddane
 7. Kobir Jaoya // Shihab shorkar - Shunnouddane
 8. Prithibir Shob Ghuri // Shihab shorkar - Shunnouddane
 9. Bhoot Hoye Bheshe Eshe // Shihab shorkar - Shunnouddane
 10. Shunnouddane // Shihab shorkar - Shunnouddane
Tomar bondhon by Dr Mahbub
 1. Mone pora // Dr Mahbub - Tomar bondhon
Abedon Nibedon // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 1. Abedon Nibedon // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 2. Agnir Kache Prarthona // Asim Saha - Agnir Kache Prarthona
 3. Ai Shohor // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 4. Akkhomota // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 5. Akti Din // Shihab shorkar - Shunnouddane
 6. Alowkik // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 7. Americar chor // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 8. Ami Jodi // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 9. Andhokare Mrittur Utsob 1 // Ashim Saha - Agnir Kache Prarthona
 10. Astro // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 11. Bangali 2003 // Bithi chottopaddhay - Potobhumi
 12. Bhoot Hoye Bheshe Eshe // Shihab shorkar - Shunnouddane